Leptospirainfektion hos hund.

Leptospira

En sjukdom förorsakad av en speciell typ av bakterie Leptospira kallas Leptospirosis (Leptospiros). Sjukdomen, som kan drabba både människor och djur, är mycket ovanlig i Skandinavien. I Spanien däremot är sjukdomen speciellt förekommande vid låglänta marker som tidvis svämmar över och resulterar i stillastående vatten.

Inom vissa yrkesgrupper, såsom lantbrukare, slaktare och sötvattenfiskare, räknar man med att var femte människa blivit smittad. Även andra grupper kan dock bli smittade, t.ex. via infekterade hundars urin.

Smittvägar och smittspridning.
Leptospira förekommer i så gott som hela Europa, framför allt hos vilda smågnagare, men särskilt hos råttor. Smittan sprids främst via kontakt med urin från råttor eller andra smittade djur, i regel genom att smittsam urin, eller vatten som har förorenats av smittsam urin, kommer i kontakt med huden och tränger in i små sår eller rispor.

Bakterien kan även tränga in genom slemhinnor, t.ex. ögonen. Vad som gör sjukdomen mer aktuell just nu är att råttorna drivits ut från sina bon genom att avstjälpningsplatser stängts och kanske också för att mycket natur förstörts genom bebyggelse.

Symtom, behandling och diagnostik.
Inkubationstiden är vanligen en till två veckor och sjukdomsbilden kan variera. Hos människan är infektionen oftast symptomfri, en infektion med influensaliknande symptom kan dock förekomma. Även hos hund kan sjukdomen passera symptomfri, men de flesta som insjuknar får hög feber, blir mycket trötta, får ökad törst samt ett kraftligt påverkat allmän tillstånd.

Efter fyra till fem dygn ses lever- och njurpåverkan med gulsot, buksmärtor och mörkfärgad urin. Sjukdomen kan behandlas med antibiotika. Om behandlingen påbörjas i ett tidigt skede är prognosen god och hunden blir frisk inom några dagar.

Om behandlingen däremot påbörjas alltför sent, är prognosen sämre eftersom en vanlig komplikation är kronisk njursvikt. Diagnosen fastställs genom blodprov och odling av urin. Hundar som överlever sjukdomen blir ofta, trots adekvat behandling, kroniska smittbärare.

Allmänt förebyggande åtgärder.
Sjukdomen kan förebyggas genom råttbekämpning och kontroll av eventuellt andra djur som kan fungera som bärare. Hundar som reser till eller bor i områden där sjukdomen förekommer bör vara vaccinerade mot leptospira.

Grundvaccination består av 2 vaccinationer med 3 - 4 veckors intervall. Vaccinet skyddar hunden mot allvarliga sjukdomssymtom, men ger inte ett hundraprocentigt skydd mot infektion.

Smittar till människa.
De leptospira bakterier som smittar hundar kan också smitta människan. Bakterien är väldigt ovanlig såväl hos djur som hos människor i Norden. Globalt sett är Leptospirosis dock en av de vanligaste bakteriella sjukdomarna som smittar från djur till människa. Andra namn på sjukdomen är Weils sjukdom, leptospiros samt, fältfeber.


Susanne Kamu
Clinica Veterinaria Pet Vet Kamu, Susanne Kamu
C/. Maestra Aspiazu, Puebla Lucia, ES-29640 Fuengirola (Málaga) Spanien.
Tel: (+34) 952 667 333, contact@petvetkamu.com
www.petvetkamu.com


Webbplatskarta
Copyright © 2006 - 2018 Clinica Veterinaria Pet Vet Kamu, alla rättigheter förbehålles.